Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego

W środę - 18 czerwca 2014 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Ostrowie Wlkp. Prezes MUKS - Marek Walczak w swoim wystąpieniu zdał sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w ostatnich trzech latach działalności. Podkreślił w nim niezwykłe zaangażowanie nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego w rozwój sportu szkolnego. Użył nawet określenia "fenomen na skalę przynajmniej wojewódzką" dowodząc, iż żaden inny w Wielkopolsce szkolny związek sportowy nie organizuje tak wielkiej ilości imprez, w których uczestnicy aż 1/3 uczącej się młodzieży. Prezes podziękował wszystkim obecnym na zebraniu członkom Zarządu oraz gościom za współpracę i pomoc w organizowanie imprez sportowych. W końcowej części wystąpienia rekomendował na stanowisko nowego Prezesa MUKS-u kol. Marka Biegańskiego - dotychczasowego organizatora sportu w tym Stowarzyszeniu. Zarząd Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego z kolei podziękował kol. Markowi Walczakowi za kilkuletnie "prezesowanie" tej organizacji i życzył powodzenia w dalszym działaniu na rzecz ostrowskiego sportu.

W kolejnym punkcie programu Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. Dokonano wyboru nowych władz statutowych. Nowym prezesem Międzyszkonego Uczniowskiego Klubu Sportowego został kol. Marek Biegański - ZS Bud.-Energetycznych. Wiceprezesami zostali wybrani: kol. Ewa Papych - ZS Ekonomicznych, kol. Marek Walczak - I LO i kol. Bogusław Wawrzyniak - ZS Technicznych. Sekretarzem została kol. Grazyna Ciesla - III LO, a skarbnikiem kol. Grzegorz Igielski - ZS Usługowych. Ponadto członkami Zarządu zostali: kol. Katarzyna Gogolińska-Nadachowska - I LO, kol. Mariusz Wołowicz - ZS Transp.-Elektr. oraz kol. Tomasz Adamczyk - ZS CKU w Przygodzicach.

Ponadto powołano Komisję Rewizyjną w skład której weszli: przewodniczący - kol. Marcin Nowicki - ZS CKU w Przygodzicach, z-ca przewodniczącego - kol. Elżbieta Frąszczak - II LO oraz sekretarz - kol. Bartosz Brożek - ZS Usługowych

 
jdoc:include type=picjdoc:include type=pic